pl en

Duplikaty paszportu zbiornika

Składający wniosek o wydanie duplikatu z protokołu badania i decyzji dla zbiornika LPG montowanego w samochodzie jest zobowiązany do:
  1. Podania pełnej nazwy firmy (lub imię i nazwisko dla osób fizycznyc ), adresu wraz z kodem, nr NIP (lub PESEL), nr telefonu kontaktowego,
  2. Podania danych identyfikacyjnych zbiornika - producent, nr fabryczny, rok budowy, nr seryjny, pojemność, nr homologacji, (odczytać ze zbiornika),
  3. Uiszczenia opłaty w wysokości 65 zł na konto Transportowego Dozoru Technicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie nr 70 1130 1017 0020 1237 5820 0003, z informacją "opłata dotyczy wydania duplikatów dokumentów zbiornika LPG nr fabryczny..."
  4. Dołączenia kopii dowodu wpłaty do wniosku o wystawienie duplikatów.


Wniosek o wydanie duplikatu protokołu z badania i decyzji dla zbiornika LPG montowanego w samochodzie należy dostarczyć do:


Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku, ul. Kętrzyńskiego 24b, 80-376 Gdańsk, Tel.: (058) 511-00-80, Fax.: (58) 305-42-49

www.tdt.pl

Wniosek do pobrania :

http://www.tdt.pl/jednostka-inspekcyjna-tdt/zbiorniki-stanowiace-wyposazenie-pojazdow-samochodowych-lpgcnglng/duplikat-poswiadczen-zbiornikow-lpg.htmlTabliczka znamionowa- dostęp do niej uzyskuje się po odkręceniu Pokrywy gazoszczelnej (dwie śruby) o numerze homologacji E20 67R 01 0479

Tabliczka znamionowa

NR - wewnętrzny symbol zbiornika, np. T6B
0482 - numer zbiornika 07 12 - rok i miesiąc produkcji
D - średnica zbiornika, w tym przypadku 580 46
L - litraż butli
E 20 - numer homologacji zbiornika
Pokaż więcej